خدمات پشتیبانی

پشتیبانی ساعتی - روزانه

- مهلت استفاده از این سرویس ۲۴ ساعت آینده و در ساعات کاری است.
- این سرویس می بایست از ۱ تا ۳ روز قبل رزرو شده باشد.

پشتیبانی ساعتی - ماهانه

- مهلت استفاده از این سرویس ۳۰ روزه و در ساعات کاری می باشد.
- این سرویس می بایست از ۱ تا ۳ روز قبل رزرو شده باشد.
- اگر مشتری ما باشید و سرویس را تمدید مجدد کنید دیگر نیاز به رزرو نمی باشد.